Dirac Live giới thiệu module tùy chỉnh bass

Các chuyên gia tối ưu âm thanh tại Dirac ngày hôm nay đã giới thiệu tính năng mới nhất của họ dành cho Dirac Live có tên gọi là Bass Control. Tính năng mới đã có thể được cập nhật cho nhiều mẫu AV Receivers và AV Processors.